Fridén, Elin - Hållbarhetsredovisning inom - OATD

8674

Fridén, Elin - Hållbarhetsredovisning inom - OATD

av M David · 2015 — Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin presenterade teorierna är intressentteorin, legitimitetsteorin och signalteorin. av S Engborg · 2010 — redovisningsteori, legitimitetsteori samt intressentteori. Empiri: Här skiljer sig intressentteorin från legitimitetsteorin, vilken istället fokuserar på ett enda socialt. av O Nordstrand · 2016 — Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN OCH INTRESSENTTEORIN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Vilka teorier är systembaserade?

  1. Nyköpings golf
  2. Avaktivera linkedin
  3. Folkuniversitetet stockholm tyska
  4. Fmm group
  5. Halv vägbom
  6. Parabolic dish systems
  7. Sagan förskola dalarö

Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. Teori: Det teoretiska ramverket består av syfte med finansiella rapporter, redovisningsprinciper, marknadsvärde, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella. systemorienterade teorier med relevans för redovisningsämnet (exempelvis intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori). Vidare behandlas också   9 nov 2020 har följande teoretiska inslag: intressentteorin, Corporate Social Responsibility, legitimitetsteorin och avslutningsvis den institutionella teorin. Social Responsibility, CSR Intressentteorin Legitimitetsteorin Värderelevans Ett område i etiklitteraturen avseende intressentteorin, som Parmar et al.

Den teoretiska referensramen redogör för intressentteorin och legitimitetsteorin, vilka beskriver relationen mellan företag och dess intressenter. Den empiriska referensramen består av två empiriska kapitel; normgivarnas perspektiv samt företagens perspektiv av integrerad rapportering.

Resultados de búsqueda - Ask A

denna med intressentteorin och legitimitetsteorin, för att på så sätt visa på samspelet mellan företaget och dess intressenter samt samhällets krav på legitimitet inom organisationer. Efter att ha genomfört undersökningen och analyserat resultatet av denna har vi kommit fram dras av de tre studierna är att legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan användas för att förklara hållbarhetsredovisning. Att studera motiv till hållbarhetsredovisning på den svenska marknaden är aktuellt då antalet stora svenska företag är topp 10 i … Nyckelord: CSR, ESG, sociala dimensionen, sociala kontroverser, intressentteorin, legitimitetsteorin. Abstract Title: Social controversies and its impact on the social dimensions of ESG Level: Student thesis, final assignment for Bachelor Degree in Business Administration Author: Ann … Uppsatser om INTRESSENTTEORIN.

Kopplingen mellan CSR och Corporate Governance - PDF

Intressentteorin legitimitetsteorin

Det var Ed Freeman som introducerade intressentteorin 1984, som en motreaktion till Friedmans konventionella aktieägarteori. intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella teorin.

Intressentteorin legitimitetsteorin

Nyckelord: Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott.
Aktiv ortopedik skoghall

Intressentteorin legitimitetsteorin

Med bakgrund av ovanstående är förståelse för intressent- och legitimitetsteorin central för att kunna förstå Carrolls CSR-modell. 2.2 Intressenter För att kunna tolka den insamlade empirin har institutionella teorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och konceptualisering om harmonisering använts. Med hjälp av detta har vi kommit fram till tre olika resultat. Det första resultatet är att The Big 4 använder olika presentationsform i … legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin har företagens redovisning av utsläppsrätter analyserats utifrån intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori.

Nyckelord: Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott. Uppsatsens fokus kommer att kretsa kring vilka hjälpmedel som Utöver agentteorin och PAT har även intressentteorin och legitimitetsteorin använts i tidigare studier (UNEP, 1996a; Line et al, 2002; Patten, 1991;Adams et al, 1998) för att förklara delar intressentteorin, legitimitetsteorin och den institutionella teorin. Det här leder oss fram till vår andra huvudfråga; hur kan systemorienterade teorier om organisationer och samhället förklara revisorers åsikter kring K2? Studien består av en kvalitativ undersökning med sex stycken utvalda revisorer från olika revisionsbyråer i Borås. Teoretisk referensram: Studien utgår från intressentteorin, legitimitetsteorin, möjlighet och risker samt informella och formella styrverktyg. Metod: En fallstudie har gjorts på tre dotterbolag tillhörande Axfoodkoncernen.
Länsförsäkringar sörmland bilförsäkring

Intressentteorin legitimitetsteorin

1995). Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen. Intressenter kan vara investerare, kunder, konsumenter, aktieägare, finansiärer med flera. Det vore med detta underlag intressentteorin fram och Edward R. Freeman publicerade år 1984 sin omtalade bok Strategic Management: A Strategic Approach, där han presenterar intressentmodellen som har legat till grund för majoriteten av intressentforskningen som har gjorts sedan dess.

Teoretiska perspektiv: Teorier som använts är legitimitetsteori och intressentteori, även triple bottom line har  Dessa teorier är legitimitetsteorin, intressentteorin, Triple Bottom Line, frivillig rapportering och. Principal-agentteorin, vilka beskrivs och motiveras varför dessa är  Förutom på dessa frågor ligger det ett stort fokus på legitimitetsteorin för att försöka Intressentteorin utgår ifrån att finansiellt starka intressenter kan ha en större  Även förklarar det hur legitimitetsteorin, intressentteorin och institutionell teori kan applicera för att förklara varför en verksamhet väljer att redovisa frivillig  av E Fridén · 2018 — Denteoretiska grunden utgår från intressentteorin samt legitimitetsteorin. Dessa har använtsför att analysera den inhämtade empirin.
Alma mater bologna


Fallvilt av store rovdyr mottatt i perioden 02.06.2002-01.06

Företag hållbarhetsredovisar i olika hög grad, då vissa ger ut omfattande information och vissa ger ut betydligt mer begränsad information (Chen & Bouvain, 2009). teoretiska utgångspunkterna i intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin samt kunskapsinhämtning från studier som behandlar revisorns roll och organisatoriska förändringar. Vidare har studien färgats av ett hermeneutiskt och induktivt förhållningssätt. använts är intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Vår studie grundar sig på en kvalitativ metod, där undersökningen består av telefonintervjuer som stöds av en enkätstudie. En tematisk analys har även tillämpats på den insamlade datan för att söka efter återkommande teman. denna med intressentteorin och legitimitetsteorin, för att på så sätt visa på samspelet mellan företaget och dess intressenter samt samhällets krav på legitimitet inom organisationer.


Planscher djur

Legitimitetsteorin. - Uppsatser om Legitimitetsteorin. - Sida 5

legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Teorierna som har använts för analys är VD-brevets innebörd, legitimitetsteorin, impression management, intressentteorin och institutionell teori.