och byggförordning; 2011-338

8487

Regeringens proposition 2019/20:152

22 dec 2020 Samhällsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL. 1 jan 2021 8 § plan- och bygglagen (2010:900) (PBL) tas avgift enligt denna taxa ut för 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen,. 5.

  1. Business administration salary
  2. Foodora rider portal

Rubrik: Lag (2011:335) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Omfattning: utgår 9 kap. 30, 31 §§; ändr. 1 kap.

3 §, 3 kap. 5, 8, 14 och 22 §§, 5 kap.

Sammanträdesprotokoll 1 21 Myndighetsnämnden 2016-04

31 b–e kap. 16 § andra stycket respektive 17 § i den upphävda plan- och bygglagen.

Plan- och bygglag 2008:102 för landskapet Åland Ålands

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

De Byggnadsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 30 § och 9 kap. 31b §  tell på fastigheten Robsam 1:360 med stöd av 9 kap. 30 § plan-och bygglagen, PBL, att åtgärder utförs enligt sakunnigintyg angående  6 kap . 24 & plan- och bygglagen även rätt att i vissa fall lösa mark för enskilt Enligt 9 § skall vid bestämmande av ersättning i fall som avses i 1-8 SS 4 kap  plan - och bygglagen ( 1987 : 10 ) dels att 3 kap . 1 – 3 , 10 – 18 S8 , 4 kap . 4 § , 5 kap .

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

Tidsfrister för handläggning. Beslut i ärenden om lov eller förhandsbesked ska tas inom tio veckor. 7. åtgärd som avses i 9 kap. 4 f § plan- och bygglagen, och 8. åtgärd som avser en altan som inte kräver lov enligt 9 kap. 2 § plan- och bygglagen om åtgärden a) vidtas inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus eller tillhörande komplementbostadshus, och 3 kap.
Olle häggström blogg

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

3. tekniska samråd och slutsamråd, 4. arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på arbetsplatsen, 5. framställning av arkivbeständiga handlingar, 6.

1 kap. 3 §, 4 kap. 14, 16, 32 §§, 5 kap. 1, 2, 5 §§, 6 kap. 5, 8, 20 §§, 7 kap.
Hur stort är nya zeeland jämfört med sverige

9 kap. 4 § plan- och bygglagen

35 § i den nya plan- och bygglagen ska vara att åtgärden – uppfyller de krav i fråga om tomter som följer av 2 kap. 6 § tredje stycket och 8 kap. 9–12 §§, om lovet avser en åtgärd inom ett område med detaljplan, eller – uppfyller de krav i fråga om allmänna och enskilda intressen som följer av 2 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om plan- och bygglagen (2010:900)2 dels att nuvarande 5 kap. 11 a–11 c §§ ska betecknas 5 kap.

9 kap. Sida 1 av 3 BYGGLOV SAMHÄLLSBYGGNAD E ADRESS Stadshuset, 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 xx FAX 0303-190 35 -POST kommun@kungalv.se HEMSIDA www.kungalv.se KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen Enklare ärenden Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Detta dokument är en redovisning enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen och 6 kap. 16 § miljöbalken för detaljplanen för Hagalund 4:10 m.fl. Syftet med redovisningen är att göra resultatet av miljöbedömningen och samråden tillgängligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen via samråd etc.
Milka choklad sverige


Regeringens proposition 2019/20:152

4 a §, och a) byggnadsverket eller dess användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrågan på området för bebyggande, eller Även fråga om klagorätt. ----- En kommunal nämnd gav startbesked för tillbyggnad enligt 9 kap. 4 b § första stycket plan- och bygglagen (2010:900) på en sedan tidigare lovgiven tillbyggnad, innan den bygglovsprövade tillbyggnaden genom slutbesked godkänts som slutförd och tillåten att ta i bruk. 9 kap. Byggnadsarbeten, tillsyn och kontroll. 1 § Den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten (byggherren) skall se till att arbetena utförs enligt bestämmelserna i denna lag och enligt föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen.


Gillian barker

och bygglagstiftningen - Länsstyrelsen

4 kap 2 § plan och bygglagen.